تاریخ امروزدوشنبه , ۱۶ تیر ۱۳۹۹

زمین خاکی ام، گرد سرت می گردم

زمین خاکی ام، گرد سرت می گردم و هستمسلام ای زندگی بخش آفتاب من، سلام ای عشق حسین منزوی تصویرساز prokart شعرو متن